adriabim spatial manager logo

Enostavna in hitra obdelava
prostorskih podatkov v GSTARCAD-u

Spatial Manager za GstarCAD je zmogljiv GstarCAD
vtičnik, razvit za uporabnike, ki morajo uvoziti, izvoziti in urejati
prostorske podatke v CAD pogoramu, na enostaven, hiter in poceni način.

Spatial Manager za GstarCAD

adriabim spatial manager screen 1

Spatial Manager ™ je na voljo kot samostojni program ali pa kot dodatek – vtičnik za GstarCAD in otale CAD platforme. Je zmogljiv CAD vtičnik, zasnovan za uporabnike AutoCAD-a ali GstarCAD-a, ki si želijo na preprost, hiter in poceni način uvažati, izvoziti in upravljati prostorske podatke, kar vključuje številne možnosti, ki jih CAD programi do sedaj niso imeli.

Na voljo je v lahki aplikaciji, ki deluje znotraj CAD programa in uporabniku omogoča uvoz in izvoz geoprostorskih podatkov med risbami CAD in geoprostorskimi datotekami, podatkovnimi strežniki ali shrambami podatkov, prikaz zemljevidov v ozadju in upravljanje alfanumeričnih podatkov in podatkovnih tabel.

Spatial Manager™ for GstarCAD is a powerful GstarCAD plug-in designed for GstarCAD users who need to import, export, transform and manage spatial data in a simple, fast and inexpensive way, which includes many functionalities not seen so far in GstarCAD

It comes in a lightweight application that runs inside GstarCAD and allows the user to import and export geospatial data between GstarCAD drawings and geospatial files, data servers or data stores, display background maps, manage alphanumeric data and data systems, and many more geospatial functionalities

Ključne lastnosti

adriabim spatial manager 1

UVOZ prostorskih podatkov v GstarCAD
Uvozite prostorske podatke v nove ali obstoječe DWG načrte kot GstarCAD objekte in razširjene podatke entitet (EED)

adriabim spatial manager 3

Večjezikovnost
Na voljo v angleškem, nemškem, španskem, francoskem, ruskem in portugalskem jeziku

adriabim spatial manager 1

IZVOZ prostorskih podatkov iz GstarCAD
Izvozite predmete iz risbe v prostorske datoteke ali zbirke podatkov in shranjevanje njihovih razširjenih podatkov o entitetah (EED) kot tabele alfanumeričnih podatkov

adriabim spatial manager 4

Zemljevid kot ozadje
Izbirajte med številnimi dinamičnimi zemljevidi ponudnikov, kot so Google Maps, OpenStreetMap, Bing, MapBox, Ordnance Survey itd., ali pa konfigurirajte svoje zemljevide iz strežnikov TMS, WMS ali WMTS

adriabim spatial manager 5

Transformacija koordinat
Izračunajte geometrijske transformacije objektov v procesu uvoza in izvoza

adriabim spatial manager 13

Napredni kalkulator
Izračunajte preproste ali zapletene izraze z uporabo operatorjev in funkcij, ki jih je mogoče uporabiti za vrednosti polj v tabeli in/ali za konstantne vrednosti

adriabim spatial manager 7

Tematski prikazi
Vizualizirajte predmete tako, da jih obarvate glede na njihove vrednosti polja

adriabim spatial manager 8

Objava v Google Earth
Izvoz vseh ali dela objektov v vidnih slojih risbe in njihovih podatkov v datoteko KML ali KMZ

adriabim spatial manager 9

Teren
Ustvarite 3D teren in podobne predmete (3D-točke, konture itd.) iz 3D-podatkov ali iz storitev Elevation

adriabim spatial manager 10

Upravljanje podatkov
Upravljanje alfanumeričnih podatkov, priloženih predmetom, oblikovanje in urejanje strukture, ki bo uporabljena za shranjevanje podatkov

adriabim spatial manager 11

Podatkovna mreža
Paleta Data Grid vam omogoča ogled, urejanje itd. podatkov o predmetih v kateri koli tabeli na risbi. Izberete lahko tudi predmete iz podatkovne mreže, izvozite podatke iz tabel ipd.

adriabim spatial manager 12

Oznake objektov
Dodajte Vrednosti podatkov iz tabel, na objekte na načrtu in jih označite kot besedila

adriabim spatial manager 6

Uvoz opravil
Shranite naloge za ponovitev uvoznih procesov (vključno z vsemi parametri procesa) tolikokrat, kot želite

adriabim spatial manager 14

Prostorska analiza
Izvedite operacije prostorske analize za objekte na risbi in tako iz takšne analize ustvarite nove objekte

adriabim spatial manager 15

Trajna licenca
Plačajte enkrat, brez periodičnih stroškov

adriabim spatial manager 16

Lokacijska orodja
Orodja za lokacijo in geo kodiranje pomagajo dodati referenčne elemente in izboljšane podatke obstoječim objektom

adriabim spatial manager 17

Google Street integracija
Brskalnik dinamičnih slik Google Street View na kateri koli georeferencirani risbi ali zemljevidu

Basic Edition

Standard Edition

Professional Edition

289€

Enkratno plačilo (Trajna licenca)

379€

Enkratno plačilo (Trajna licenca)

499€

Enkratno plačilo (Trajna licenca)

Uvoz prostorskih podaktov v GstarCAD

Izvoz prostorskih podatkov iz GstarCAD

Transformacija koordinat

Transformacija koordinatnega sistema v načrtu

Zemljevid kot ozadje

Objava v Google Earth

Tematski zemljevidi / prikazi

Upravljanje podatkov

Podatkovna mreža

Napredni kalkulator

Prostorska analiza

Lokacijska orodja

Google Street View integracija

Oznake objektov

Tereni

Uvoz opravil

Večjezičnost

Trajna licenca

Uvoz prostorskih podaktov v GstarCAD

Izvoz prostorskih podatkov iz GstarCAD

Transformacija koordinat

Transformacija koordinatnega sistema v načrtu

Zemljevid kot ozadje

Objava v Google Earth

Tematski zemljevidi / prikazi

Upravljanje podatkov

Podatkovna mreža

Napredni kalkulator

Prostorska analiza

Lokacijska orodja

Google Street View Integracija

Oznake objektov

Tereni

Uvoz opravil

Večjezičnost

Trajna licenca

Uvoz prostorskih podaktov v GstarCAD

Izvoz prostorskih podatkov iz GstarCAD

Transformacija koordinat

Transformacija koordinatnega sistema v načrtu

Zemljevid kot ozadje

Objava v Google Earth

Tematski zemljevidi / prikazi

Upravljanje podatkov

Podatkovna mreža

Napredni kalkulator

Prostorska analiza

Lokacijska orodja

Google Street View integracija

Oznake objektov

Tereni

Uvoz opravil

Večjezičnost

Trajna licenca

Basic Edition

289€

One-Time (Not recurring)

Import spatial data into GstarCAD

Export spatial data from GstarCAD

Coordinates transformation

Transform drawings Coordinate System

Background maps

Publishing to Google Earth

Thematic maps

Data management, query and edition

Data grid

Fields calculator

Spatial analysis

Location tools

Google Street View integration

Label objects

Terrains

Import tasks

Multilanguage

Perpetual license

Standard Edition

379€

One-Time (Not recurring)

Import spatial data into GstarCAD

Export spatial data from GstarCAD

Coordinates transformation

Transform drawings Coordinate System

Background maps

Publishing to Google Earth

Thematic maps

Data management, query and edition

Data grid

Fields calculator

Spatial analysis

Location tools

Google Street View integration

Label objects

Terrains

Import tasks

Multilanguage

Perpetual license

Professional Edition

499€

One-Time (Not recurring)

Import spatial data into GstarCAD

Export spatial data from GstarCAD

Coordinates transformation

Transform drawings Coordinate System

Background maps

Publishing to Google Earth

Thematic maps

Data management, query and edition

Data grid

Fields calculator

Spatial analysis

Location tools

Google Street View integration

Label objects

Terrains

Import tasks

Multilanguage

Perpetual license

Key features

adriabim spatial manager 1

Import spatial data into GstarCAD
Imports spatial data, into new or existing GstarCAD drawings, as GstarCAD objects and Extended Entity Data (EED)

adriabim spatial manager 2

Multilanguage
Available in English, German, Spanish, French, Russian and Portuguese

adriabim spatial manager 3

Export spatial data from GstarCAD
Export objects from the drawing to spatial files or databases, and saves their Extended Entity Data (EED) as alphanumeric data tables

adriabim spatial manager 4

Import spatial data into GstarCAD
Imports spatial data, into new or existing GstarCAD drawings, as GstarCAD objects and Extended Entity Data (EED)

adriabim spatial manager 5

Coordinates transformation
Calculate geometric transformations of the objects in the import and export processes

adriabim spatial manager 6

Fields calculator
Calculate simple or complex expressions using operators and functions that can be applied to field values in a table and/or to constant values

adriabim spatial manager 7

Thematic maps
Visualize objects coloring them depending on their field values

adriabim spatial manager 8

Publishing to Google Earth
Export all or part of the objects in the visible Layers of the drawing and their data to a KML or KMZ file

adriabim spatial manager 9

Terrains
Create Terrains and other related objects (3D Points, Contours, etc.) from 3D data or from Elevation services

adriabim spatial manager 10

Data management, query and edition
Manage the alphanumeric data attached to the objects, design and edit the structure which will be used to store the data

adriabim spatial manager 11

Data grid
The Data Grid palette allows you to view, edit, etc. the objects data in any table in the drawing. You can also select objects from the Data Grid, export the data from the tables and more

adriabim spatial manager 12

Label objects
Label data values from tables attached to the objects as Texts

adriabim spatial manager 13

Fields calculator
Calculate simple or complex expressions using operators and functions that can be applied to field values in a table and/or to constant values

adriabim spatial manager 14

Spatial analysis
Perform spatial analysis operations over the objects in the drawing generating new objects from such analysis

adriabim spatial manager 15

Perpetual license
Pay once, no periodic fees

adriabim spatial manager 16

Location tools
Location and geo-coding tools help to add reference elements and enhanced data to existing objects

adriabim spatial manager 17

Google Street View integration
Google Street View dynamic image browser on any geo-referenced drawing or map

Spatial Manager Tutorial posnetki:

monitor 1

Iščete cenovno ugodno, preprosto in uporabno programsko opremo za obdelavo prostorskih podatkov v vašem CAD programu?

Čas je, da spoznate Spatial Manager.

10 dni BREZPLAČNO

*  10-dnevna BREZPLAČNA Demo verzija, kreditna kartica ni potrebna

Še niste prepričani?

Kontaktirajte nas za brezplačno svetovanje ali prezentacijo!